Spletna Trgovina

Overitve

KAJ JE OVERITEV?

Overitev je postopek, s katerim pooblaščeni organ ugotavlja skladnost posamičnega merila z meroslovnimi predpisi. Postopek združuje odobritev tipa in prvo overitev, a ne zahteva izdaje certifikata o odobritvi tipa.

KATERA MERILA POTREBUJEJO OVERITEV?

Merila, ki se uporabljajo za merjenje na področjih varovanja zdravja ljudi in živali, varstva okolja in splošne tehnične varnosti, prometa blaga in storitev ter v postopkih pred upravnimi in pravosodnimi organi, morajo izpolnjevati meroslovne zahteve. Izpolnjevanje zahtev se preverja s postopki ugotavljanja skladnosti meril.

KONTROLA IN OVERITEV – MERIL MASE 

Podjetje PRECIZ d.o.o. v sklopu AD LAB je akreditiran kontrolni organ (SA št. K-007) za izvajanje kontrole meril mase po standardu SIST ISO/IEC 17020 kot kontrolni organ tipa C, s strani Slovenske akreditacije (akreditacijska listinapriloga k akreditacijski listini) in imenovan (MIRS ID 366) za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev tehtnic in uteži s strani Urada za meroslovje RS (odločba o imenovanju).

Kontrolni organ deluje v skladu s splošnimi pogoji objavljenimi na spletni strani: http://adlab.si/pogoji-poslovanja/

Podjetje PRECIZ d.o.o. v sklopu AD LAB je usposobljeno za izvajanje kontrole/overitev naslednjih vrst meril:

 • Neavtomatske tehtnice:
  • analitske (I) do 5 kg;
  • precizne (II) do 120 kg;
  • precizne (II) do 200 kg za tehtnice pri katerih je n < 12000;
  • skladiščne, trgovske, mostne, itd. (III, IIII) do 100 t;
 • Uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg:
  • F2: 100 mg do 20 kg;
  • M1: 100 mg do 20 kg;
  • M2: 5 g do 20 kg;
 • Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje
 • Avtomatske gravimetrične polnilne tehtnice
 • Tehtnice za gradbene namene
 • Avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju
 • Merilniki krvnega tlaka
  • mehanski
  • živosrebrni
  • elektronski

*podroben obseg je razviden iz priloge akreditacijske listine

ZAKONSKA MERILA

Urad Republike Slovenije za meroslovje je za izvajanje overitev vzpostavil distribuiran sistem. Skladno z 10. in 14. členom Zakona o meroslovju (Ur. l. RS, 26/05) overitve lahko izvaja Urad RS za meroslovje ali kompetentna pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Njihove naloge, zahteve in postopek imenovanja ter način nadzora s strani Republike Slovenije določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Ur. l. RS, 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17).

Podjetje AD Lab d.o.o. izvaja postopke ugotavljanja skladnosti in overitev skladno z Odločbo o imenovanju, ki jo je izdal Urad RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovane osebe “366”, ki je določena z odločbo o imenovanju.

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.

Priponke – dokumenti:

DAJANJE MERIL NA TRG IN V UPORABO

Preden se merilo začne uporabljati v zakonske namene, mora imeti ugotovljeno skladnost. Predpisane postopke ugotavljanja skladnosti pred dajanjem v promet mora zagotoviti proizvajalec zakonskega merila ali njegov zastopnik.

 • Večina zakonskih meril mora imeti odobritev tipa merila. Pri odobritvi tipa merila se tip merila pregleda in preskusi v skladu z zakonodajo. Na  podlagi uspešno opravljenega preskusa oziroma pregleda tipa merila se izda certifikat o odobritvi tipa merila.
 • Neposredna posamična overitev merila je postopek, s katerim pooblaščeni organ ugotavlja skladnost posamičnega merila z meroslovnimi predpisi. Postopek združuje odobritev tipa in prvo overitev, a ne zahteva izdaje certifikata o odobritvi tipa.
 • odobrenim sistemom kakovosti proizvajalec meril izpolni svoje obveznosti, ki jih predpisuje zakonodaja, označi merila ter zagotovi in izjavi, da so merila v skladu s tipom merila.
  • Prva overitev se opravi za vsako posamično merilo, preden gre v promet ali se začne uporabljati. Pri prvi overitvi merila se ugotavlja skladnost posameznega merila s predpisi in odobrenim tipom.